Br.Josef Kubín se narodil 24. července 1910 ve Mcelích, okres Nymburk, jako syn domkáře. Navštěvoval obecnou školu v rodišti a jinak již od dětství pomáhal v práci svým rodičům, a byl se skutečnou prací vždy v úzkém styku. Později byl po dlouhá léta zaměstnán jako pomocný dělník na stavbách, při skládání uhlí a od roku 1936 pracoval na pile ve Mcelích. Byl vždy řádným občanem a vítaným dělníkem, protože práci miloval a plně se jí věnoval.Vedle svého zaměstnání zamiloval si hasičství. Do místního hasičského sboru vstoupil 1. července 1940 a vytrval v členství až do svého skonu. Hasičské povinnosti řádně konal. Též pro svůj národ žil, jak ukázala jeho podzemní činnost za nacistické okupace, zvláště pak za podporu sbírky na nešťastné Lidice. Z té příčiny byl zatčen gestapem dne 17. listopadu 1942, byl vláčen hrůzami žalářů v Kolíně, v Kutné Hoře, v Terezíně a v Osvětimi, kdež podle úmrtního listu dne 6. března 1943 zemřel. Jak zemřel, není známo, ale ohavnosti osvětimského věznění dávají tušiti, že i br. Kubín zemřel jako národní mučedník, ač jeho dobrá povaha nezavdala jistě příčiny k hnusnému týrání.

Bratr Josef Kubín zanechal zde vdovu Emilii (nar. 1910) a děti Miroslava (nar. 18. IV. 1936) a Jaroslava (nar. 6. " XII. 1937).

Čest jeho památce!

Kubín