Na hřbitově v Týnci nad Labem nalezneme hrob s náhrobkem připomínajícím nepravidelný kámen. Jedná se o místo posledního odpočinku Otty Willingera, dalšího z obětí z řad hasičů, jehož jméno je zaneseno v seznamu z „Hasičských rozhledů“ z roku 1945. Kdo tedy byl Otta (někdy též uváděn jako Ota či Otto, při psaní tohoto článku byla zvolena varianta jména uvedená právě v seznamu „Naši mrtví“ z „Hasičských rozhledů“ – pozn. aut.) Willinger?

Otta Wilinger se narodil 20. června 1890. Z dostupných zdrojů je jako místo narození uváděna obec Bonrepos u Staré Lysé. V současné době se nedaleko Staré Lysé nachází obec Čihadla, jejíž součástí je zámeček z 18. století s názvem Bon Repos (psáno odděleně). Místem narození Otty Wilingera tedy teoreticky může být právě buď tento objekt či přilehlá obec, jež se ovšem jmenuje jinak. Nicméně tato skutečnost, byť samozřejmě důležitá, nikterak nesnižuje význam Otty Willingera. Co je tedy o něm dále známo?

Školní léta prožil Otta Wilinger ve Starých Benátkách a v Litoměřicích. V roce 1910 složil úspěšně maturitní zkoušku a posléze vystudoval soukromě učitelství, kdy zkoušku o absolutoriu absolvoval v roce 1922. Jeho specializací byly následující předměty – přírodopis, přírodozpyt, kreslení a pravopis. Dále úspěšně složil také zkoušku z jazyka německého pro obecní a měšťanské školy. Ještě před koncem studií nastoupil učitelskou praxi, a sice jako pomocný učitel v Podvekách. Psal se rok 1921. později působil jako zastupující učitel na chlapecké měšťanské škole v Kutné Hoře a po získání učitelské definitivy právě na Obecné (základní) škole v Týnci nad Labem, a to od roku 1929. Není bez zajímavosti, že souběžně byl jmenován také správcem Lidové školy hospodářské. Tuto činnost vykonával v letech 1930 až 1944.

Z dostupných informací o Ottu Wilingerovi lze odvodit, že se jednalo o člověka, jenž kromě své profese se věnoval také mnoha dalším aktivitám, zejména v oblasti hasičské. Je nezbytné zmínit, že se jednalo o starostu hasičského sboru v Týnci nad Labem a rovněž svého času také o starostu Okresní hasičské jedoty v Kolíně. V Týnci nad Labem působil jako místostarosta Sokola.  V roce 1942 byl jmenován ředitelem týnecké obecné školy.

V té době se již věnoval také odbojové činnosti proti německým okupantům. Jeho odbojové aktivity však byly prozrazeny a dne 27. října 1944 byl Otta Wilinger zatčen a uvězněn nejprve v Kolíně, posléze také na Pankráci a v Terezíně. Za zázrak lze považovat, že všechna tato vězení spojená zcela jistě s mnohými útrapami v podobě nelidského zacházení při výsleších apod., Otta Willinger přežil, a dokonce se vrátil zpět do Týnce nad Labem po osvobození Terezína. Již 10. května 1945 byl dokonce zpět ve své milované škole a započal se opět věnovat učitelské práci. Bohužel navzdory těmto dobrý zprávám nelze hovořit o šťastném konci. Co se stalo?

Zřejmě s ohledem na prožité útrapy odmítl Willingerův vyčerpaný organismus přijmout návrat do normálního života. Z Terezína navíc odjížděl v době, kdy zde již panovala rozsáhlá epidemie tyfu, jejž si nesl zřejmě již také v sobě. Zákeřný tyfus skvrnitý propukl u Otty Willingera 12. května 1945. Statečný odbojář bojoval i s touto nemocí, zde však bohužel neúspěšně. Dne 20. května 1945 Otta Willinger vydechl naposledy.

Zpracovala: Petra Myslínová Cejpková

Informace čerpány z následujících zdrojů:

https://www.vets.cz/vpm/16821-hrob-ota-willinger/

DUCHANOVÁ, J. Historický vývoj Základní školy v Týnci nad Labem (diplomová práce), Olomouc, 2018

 

Willinger

Hrob Otty Willingera - foto z: https://www.vets.cz/vpm/16821-hrob-ota-willinger/